Stiftelsen

Stiftelsen Linden grundades 1990 av fyra eldsjälar med ett starkt engagemang för personer som har autism och funktionsnedsättning och deras rätt till ett kvalitativt gott vuxenliv.

Personkretsen var från början ”psykiskt funktionshindrade” men har under åren renodlats och idag vänder sig Stiftelsen enbart till personkrets 1 inom LSS, d v s  personer som har autism eller autismliknande tillstånd och/eller utvecklingsstörning. Stiftelsen har idag 14 platser som är fördelade på 2 gruppbostäder med 3 respektive 5 platser. Geografiskt är bostäderna belägna på 3 platser inom Vingåkers Kommun i Södermanland. Det finns även 7 stycken platser på området Sjöboda Gård som ligger utanför Strångsjö, Katrineholms Kommun. Alla enheter är medvetet placerade på landsbygden för att erbjuda en så trygg och förutsägbar miljö som möjligt. 

Stödet och omhändertagandet av hyresgästen utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt. Det innebär att de strukturer, rutiner, aktiviteter och relationer som erfordras för att utveckla förståelsen av verkligheten hos hyresgästen skall ingå i det dagliga livet och förmedlas av samtliga personer kring denne.  Vidare använder vi oss av en förtydligande pedagogik.

Som analysmetod i vår utveckling av samspelet med de boende använder vi oss av Marte Meo.  Stiftelsen har fyra stycken utbildade och certifierade Marte Meo vägledare till vår hjälp. Marte Meo betyder fritt översatt från Latin "av egen kraft" och bygger på studier av föräldrar och barns naturliga samspel och hur detta bidrar till social och intellektuell utveckling. Videokameran är ett viktigt redskap och tillvägagångssättet är att man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling. 

Vår verksamhetsidé utgår från allas rätt till ett kvalitativt gott liv utifrån sina behov och förutsättningar. Det innebär att varje hyresgäst har sin egen utvecklingsplan och bostad anpassad specifikt efter sina individuella behov. De flesta av våra boende har också ”egen” personal för att ytterligare förtydliga och göra omvärlden trygg och begriplig. Varje hyresgäst har även riktade och stimulerande aktiviteter för att utveckla samt behålla de färdigheter denne redan besitter.

Ett förtydligande pedagogiskt förhållningssätt i alla skeden är oerhört viktigt för att hyresgästen ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Vårt mål är i och med detta att alltid vara så tydliga och enkla vi kan i vårt sätt att bemöta vår hyresgäst. Till stöd använder vi sociala berättelser, skrivna visuella arbetsordningar och scheman. Arbetet inom Stiftelsen bygger på vetenskaplig grund och tillämpar medicinska, pedagogiska, neuropsykologiska och andra terapeutiska kunskaper med utgångspunkt i ett miljöterapeutiskt synsätt.