Vår värdegrund

Alla insatser kring den enskilda hyresgästen ska utgå från de tre värdegrundsteser som bygger upp verksamhetens grundvisionen. Värdegrunden bygger på individfokus, förtydligande förhållningssätt och empatiskt lågaffektivt förhållningssätt.

Individfokus

Individfokus i allt arbetet med och kring hyresgästen innebär att vi alltid utgår från den enskilda individens behov. Vi arbetar utifrån frågeställningen: Utvecklar denna aktivitet, bemötande, miljö mm den enskilde individens självkänsla och livsbetingelser?

Förtydligande förhållningssätt

Förtydligande pedagogiskt förhållningssätt är en anpassning av TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). Det pedagogiska förhållningssättet innefattar ett antal redskap som kan förtydliga vardagen för individen och göra dennes omvärld mer förståelig. Syftet är att öka personens självständighet, själv-bestämmande och delaktighet i det som sker. Metoden ska utgå från personens intressen, styrkor och förmågor. Tydliggörandet ska svara på frågorna Var? Vad? När? Hur länge? Hur mycket? Med vem? Vad händer sedan?. Svaret på de frågorna skapar en känsla av kontroll och förståelse hos personen.

Empatiskt lågaffektivt förhållningssätt

Empatiskt lågaffektivt bemötande tar sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteenden ofta har svårigheter med att reglera affekt. Vi strävar efter att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på personen i syfte att minska dennes stress och problemskapande beteende. Metoden utgår från tänkande och praktiskt förhållningsätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.