Om oss

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

DELAKTIGHET OCH TRANSPARENS

Stiftelsen Lindens arbete

Stiftelsen Linden strävar efter att ha en transparant verksamhet där alla medarbetare är delaktiga utifrån funktion i det löpande kvalitetssäkringsarbetet.
Målet är att samtliga medarbetare förstår och upplever värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull arbetet utförs.

Stiftelsen Linden har ett utarbetat ledningssystem som har sin grund i Svenska Vårds kvalitets-och Ledningssystem. Systemet följer SOSFS 2011:9. I systemet beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som finns i Stiftelsen Lindens verksamhet på samtliga nivåer. Detta för att säkerställa att verksamheten drivs och följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom vårt verksamhetsområde. Även Stiftelsen Lindens policys och lokala anvisningar återfinns i ledningssystemet.

För vår hyresgäst är genomförandeplanen det viktigaste dokumentet. Den upprättas tillsammans med ansvarig handläggare samt hyresgäst eller dennes företrädare. Genomförandeplanen utgör grunden för vilka mål som finns för personen samt hur de ska förverkligas kopplat till de behov som hyresgästen har utifrån de livsområden som Individens Behov i Centrum (IBIC) anger.

I Stiftelsen Lindens verksamhet är trygghet och uppföljning basbegrepp. Vid förändringar och nya insatser genomförs en riskanalys. Syftet är att planera och anpassa miljö och bemötande innan en för hyresgäst eller medarbetare negativ situation eller händelse uppstår. I situationer där det finns förutsägbara riskmoment skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella konsekvenser.

En viktig del i Stiftelsen Lindens förbättringsarbete är de avvikelser som uppstår och dokumenteras. När en medarbetare i verksamheten upptäcker en brist, missförhållande eller att klagomål kommer in skrivs en rapport kring det som skett/upptäckts. Rapporten skickas till ansvarig pedagogisk ledare och verksamhetschef för genomgång på nästkommande arbetsplatsträff. Utifrån den analys som framkommer på mötet tas en åtgärdsplan fram om behov för det finns. Arbetet protokollförs. Samtliga chefer och pedagogiska ledare har tillgång till avvikelserapporteringen samt medföljande åtgärdsplaner för att följa upp och säkerställa effekten av insatt åtgärd. Vid allvarliga avvikelser och missförhållanden går rapporten till VD enligt rutin för granskning i Styrelsen.

Varje år sker enligt fastlagt årshjul egenkontroll av fastställda områden. En medarbetare tillsammans med pedagogisk ledare alternativ verksamhetschef gör ett personligt besök på annat område än där de är verksamma. Revisionen innefattar intervju med någon/några på enheten samt genomgång av skriftliga handlingar inom det område som ska kontrolleras. Resultatet sammanfattas i en rapport som delges enheten, samtliga pedagogiska ledare, verksamhetschefer samt VD och Styrelse. Utifrån rapportens resultat får aktuellt område/enhet arbeta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att eventuella upptäckta brister förvinner.

Stiftelsen Linden deltar årligen i SSILs kvalitetsmätningsindex för LSS-verksamhet. 2022 utsågs Linden till en första placering i denna mätning. Vi i verksamheten arbetar hårt för att bibehålla en topp-placering även framledes.

Samtliga medarbetare besvarar en anonym psykosocial enkät gällande arbetsmiljö och ledarskap varje höst. Resultatet redovisas på arbetsplatsträffar samt övergripande organisationsmöte. Där träffas representanter från varje arbetsenhet tillsammans med ledning för diskussion om åtgärdsplan inför nästkommande verksamhetsår.

Interna uppföljningsenkäter gällande pedagogiskt ledarskap och ledning sker rutinmässigt.

Upplevd kvalitet hos närstående undersöks vartannat år. Här undersöks bemötande, insyn och delaktighet utifrån uppdrag (god man-förvaltare) kopplat till arbetsgrupp samt ledning.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!